گروه بین‌المللی قادی

دپارتمان مهندسی مشاوره و طراحی سازه‌های خاکی ژئو پارسیان و ژئوفام در کنار متخصصین تولید این شرکت‌ها، تولید مصالح خاص برای هر پروژه را ممکن ساخته است، این امکانات موجب مصرف حداقل مصالح، تأمین بموقع مصالح مطابق با زمانبندی پروژه و کاهش چشمگیر هزینه‌ها می‌شود که و نتیجتاً بهره وری اقتصادی بیشتری را برای کارفرمایان و پیمانکاران بدنبال دارد.